صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۸۸۵

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۶/۰۷

موضوع

نحوه احراز سوء نیت خاص در بزه نگهداری محتویات مستهجن

پرسش

نحوه احراز سوء نیت خاص ( قصد افساد و یا تجارت ) در بزه نگهداری، تهیه و تولید محتویات مستهجن و مبتذل موضوع ماده 742 قانون مجازات اسلامی چگونه است؟


نظر اتفاقی

احراز این موضوع بسیار مشکل است و به نظر می رسد در پاسخ به وضعیت سابق که صرف نگهداری را جرم میدانست، چنین مقرره ای تصویب شده است؛ توضیح اینکه در رابطه با رفتار نگهداری، قانونگذار مقرره های متفاوتی را پیش بینی کرده است بدین شرح که گاهی صرف نگهداری جرم و در زمانی دیگر این رفتار جرم انگاری نشده بود؛ اما با توجه به پیش بینی قانونگذار جهت اثبات این بزه ها می توان به تعدد محتویات، وضعیت شغلی و اجتماعی متهم، نحوه ارتکاب بزه و به کارگیری عوامل مختلف و سامانه های پیشرفته توجه نمود و به نظر رویکرد قانونگذار در این خصوص هوشمندانه بوده و از یک سو نسبت به این رفتار اهتمام داشته و از سوی دیگر به حریم خصوصی افراد توجه داشته است.


نظر هیئت عالی

اولاً اصولاً رکن معنوی جرم با توجه به شرایط ارتکاب رفتار و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و شخصیت و وضعیت خاص متهم و اقدامات انجام یافته باید صورت پذیرد. ثانیاً مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تحقق جرایم عمدی علاوه برعلم مرتکب به موضوع، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد که این امر با توجه به آنچه در بند اولاً گفته شد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان طرقبه استان خراسان رضوی در نتیجه مورد تأیید است.


واژگان کلیدی
سوءنیت خاص، سوءنیت مجرمانه تولید و نگهداری محتویات مستهجن
مستندات
رویه‌ای
*