صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۱۸۲

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر پاسارگاد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۶/۱۰/۰۳

موضوع

تکلیف صلح و سازش انجام شده خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف

پرسش

در صورتیکه پرونده ای در صلاحیت دادگاه باشد و در جلسه سوم رسیدگی، پرونده برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شده باشد و خواهان در شورای حل اختلاف شخصی را به عنوان خوانده در ردیف خواندگان اضافه نماید و سپس با همه خواندگان صلح و سازش نماید ( هم با خواندگان اصلی و هم با خوانده ای که بعداً اضافه شده است ) آیا صلح و سازش صورت گرفته صحیح می باشد یا خیر؟ و در خصوص تکلیف آن خوانده ای که بعداً به صورت غیر صحیح وارد پرونده شده است چه تصمیمی باید گرفت؟


نظر هیئت عالی

صلح و سازش صورت گرفته در شورای حل اختلاف صحیح و معتبر است؛ لیکن مطابق تبصره ذیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، شورای حل اختلاف حق صدور و تنظیم گزارش اصلاحی را ندارد؛ بلکه پرونده را به دادگاه اعاده و دادگاه رسیدگی‌کننده طبق ماده 183 ق.آ.د.م طرفین مصالحه را برای تنظیم گزارش اصلاحی دعوت خواهد نمود؛ بدیهی است در صورتی که شخصی که بعداً اضافه شده در جلسه دادگاه حاضر شده و همه طرفین موافق صدور و تنظیم گزارش اصلاحی باشند؛ صورتجلسه مربوطه درباره ایشان نیز معتبر می‌باشد.


نظر اکثریت

صلح و سازش صورت گرفته به صورت صحیح نمی باشد و در صورتیکه شخص یا اشخاصی در پرونده وارد شوند باید مطابق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله جلب ثالث و با ارائه دادخواست اقدام شود و از انجا که پرونده در صلاحیت دادگاه است لذا دادگاه باید با تشکیل جلسه رسیدگی، در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده گان اصلی، اتخاذ تصمیم نماید و در رای و تصمیم نهایی هم هیچ اشاره ای به اضافه شدن غیر صحیح طرفین دعوی ننماید.


نظر اقلیت

به هر حال باید نسبت به کسانی وارد پرونده شده اند تعیین تکلیف کرد؛ چون آنها هم در هر صورت طرفین پرونده هستند و از آنجا که رسیدگی در شورا تابع تشریفات ایین دادرسی مدنی نمی باشد به اظهارات و خواسته آنها باید توجه شود.


واژگان کلیدی
گزارش اصلاحی عدم صلاحیت شورای حل اختلاف جلب ثالث
مستندات