صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۲/۲۳

موضوع

مصادیق نقص عضو مذکور در بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

پرسش

منظور از نقص عضو مذکور در بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( بحث شرکت در نزاع دسته جمعی ) آیا صرفا شامل نقص عضو ظاهری است یا نقص عضو روانی را نیز شامل می شود؟


نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد ۲۸۹ و ۵۵۸ و ۶۷۶ و 671 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت ممکن است بر نقص عضو و یا منافع باشد و ایجاد اختلال روانی از مصادیق جنایت در منافع است و لذا از مصادیق بند ۲ ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات) که ناظر بر " نقص عضو" است خارج می باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری بروجن موجه و مورد تایید است.


نظر اکثریت

در صورتی که شخص دچار بیماری روانی گردیده است چون در چنین حالتی منفعت، دچار حادثه گردیده و نقص منفعت مجزای از نقص عضو است، لذا نقص عضو محسوب نیست و مورد از مصادیق بند 2 ماده 615 قانون مجازات مصوب 1375 نیست.


نظر ابرازی

چون از بین رفتن اعصاب، به نوعی از بین رفتن عقل و زوال عقل محسوب می گردد، لذا در چنین حالتی عضو دچار اختلال گردیده و مورد از موارد نقص عضو محسوب می شود و طبق بند 2 ماده 615 قانون مجازات مصوب 1375 مورد از موارد شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به نقص عضو محسوب می شود.

چون بیماری روانی از موارد خسارت معنوی محسوب می شود و خسارت معنوی منفک از نقص عضو است لذا نقص عضو ی صورت نگرفته و از مصادیق بند 2 ماده 615 قانون مجازات مصوب 1375 نیست.


واژگان کلیدی
مصادیق نقص عضو زوال منفعت نزاع دسته جمعی
مستندات