صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۲۸۳

برگزار شده توسط
استان همدان/ شهر اسد آباد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۶/۰۴

موضوع

نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی در صورت فوت محکوم علیه

پرسش

چنانچه در مرحله اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی، محکوم‌علیه فوت نماید نحوه‌ی اجرای حکم چگونه می‌باشد؟


نظر هیئت عالی

طبق قسمت اخیر مواد 10 و 31 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرائی متوقف و پس از تعرفه وراث محکوم‌علیه متوفی مفاد اجرائیه و عملیات اجرائی انجام‌شده به‌وسیله ابلاغ اخطاریه (چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون یا محکوم‌علیه از طریق درج در روزنامه به‌عمل‌آمده باشد، اطلاعیه موصوف نیز از همان طریق اخطار می‌شود.) به وراث محکوم‌علیه فوت‌شده ابلاغ می‌گردد؛ بدیهی است بنا به مستنبط از ماده 120 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، تنظیم سند رسمی موضوع حکم محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت می‌باشد، در صورت امتناع وراث محکوم‌علیه و احراز مراتب، دادگاه با معرفی نماینده از طرف محکوم‌علیه یا حسب مورد وراث محکوم‌علیه سند انتقال اجرائی را امضا می‌نماید.


نظر اکثریت

با توجه به ماده 120 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای احکام ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل‌ آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل ، آگهی می‌شود . در این صورت تنظیم صورت‌مجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است – در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهد له خواهد بود.


نظر اقلیت

در صورت فوت محکوم‌علیه به محکوم‌له ابلاغ تا نسبت به معرفه ورثه‌ی محکوم‌علیه اقدام نماید سپس به ایشان ابلاغ می‌گردد تا جهت انتقال سند رسمی حاضر گردند و از طریق ایشان سند منتقل می‌گردد در صورت عدم حضور ایشان از طریق نماینده دادگاه اقدام به انتقال سند رسمی صورت می‌گیرد .


واژگان کلیدی
الزام به تنظیم سند فوت محکوم علیه اجرای حکم
مستندات