صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۲۸۰

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر فومن
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۱۵

موضوع

ابراء اجاره بها

پرسش

اگر موجر پس از انعقاد قرارداد اجاره مستاجر را از پرداخت اجاره‌بهاء بعد از مدتی از تاریخ عقد اجاره ابراء نماید، سپس عقد اجاره فسخ یا اقاله شود آیا مستاجر می‌تواند برای مطالبه اجاره بهای مدت باقیمانده عقد اجاره به موجر مراجعه و از وی مطالبه نماید؟


نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه ابراء از اسباب سقوط تعهدات است نه پرداخت دین، بنابراین مستأجر در فرض سئوال حق مطالبه اجور ابراء شده را از موجر ندارد والّا دارا شدن من غیرحق و ناروا محقق می‌شود.


نظر اکثریت

چون با ابراء اجاره بهاء، مستاجر مالک اجاره می‌شود و دین وی توسط موجر ساقط شده است و با ابراء اجاره بهاء مستاجر نیز می‌تواند برای مطالبه اجاره بهای روزهای باقیمانده به استناد ماده 289 قانون مدنی به موجر مراجعه و مطالبه نماید چون مستاجر مالک اجاره بهای باقیمانده مدت اجاره شده است، پس می‌تواند آن را از موجر مطالبه نماید.


نظر اقلیت

ابراء به منزله پرداخت نیست بلکه سبب سقوط این پرداخت نشده است و مستفاد از مواد 719و289 قانون مدنی چون مستاجر اجاره بهاء را به موجر پرداخت ننموده است موجر ایشان را ابراء نموده است بنابراین مستاجر حق مطالبه اجاره بهای ابراء شده را از موجر ندارد و در واقع نوعی دارا شدن غیر عادلانه محسوب می‌گردد.


واژگان کلیدی
انعقاد قرارداد ابراء مطالبه مستاجر اجارء بها
مستندات