صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۲-۹۷۳۲

برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر کامیاران
تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۰۵/۲۰

موضوع

ارائه دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه در شعبه مجری نیابت با مفاد اجرای همان رای

پرسش

رای غیابی از حوزه قضایی (ارومیه) صادر گردیده پس از قطعیت و صدور اجراییه و عدم دسترسی به مال، نیابت اجرایی به منظور جلب و دستگیری به کامیاران اعطا گردیده. اجرای مدنی کامیاران اقدام به جلب و دستگیری محکوم‌علیه نموده است؛ با فرض اینکه محکوم‌علیه بلافاصله اقدام به واخواهی در مرجع مجری نیابت (کامیاران) نماید و دادخواست نیز از حیث هزینه دادرسی و از هر نظر کامل باشد؛ آیا کامیاران می‌تواند دادخواست را قبول سپس محکوم‌علیه را آزاد و دادخواست را به مرجع معطی یعنی ارومیه ارسال کند یا اینکه چنین اختیاری ندارد؟


نظر هیئت عالی

ارائه و ثبت دادخواست واخواهی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صادرکننده رأی غیابی ارائه به‌عمل می‌آید؛ در فرضی که دادخواست واخواهی به صورت دستی تقدیم دادگاه مجری نیابت قضایی گردد، از آنجائی که دادگاه مجری نیابت در این خصوص اختیاری ندارد؛ بنابراین باید دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی غیابی برای اتخاذ تصمیم قانونی ارسال نماید.


نظر اکثریت

نظر به اینکه واخواهی دارای اثر تعلیقی می‌باشد و با تقدیم دادخواست واخواهی تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌باشد، اما با توجه به مقررات تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت فی‌نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یا وجود عذر را پذیرفته و قرار قبولی واخواهی را صادر نماید اما در عین حال مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مارالذکر اجرای حکم غیابی با شرایط فوق را منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له کرده است. بنابراین در فرض سوال چنانچه نیابت اجرای حکم واصل شده باشد، شعبه مجری نیایت با توجه به پیش‌بینی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و همچنین ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته چنانچه محکوم‌علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد. لذا شعبه مجری نیابت نسبت به اجرای مفاد نیابت مبادرت می‌نماید و با توجه به تصریح ماده ۳۰۵ و قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون اخیرالذکر که مرجع رسیدگی به دادخواست واخواهی را دادگاه صادرکننده حکم غیابی دانسته است تکلیفی به پذیرش دادخواست واخواهی از سوی محکوم‌علیه را ندارد و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به شعبه صالح که همان شعبه صادرکننده رای می‌باشد، ارسال می‌نماید.


نظر اقلیت

صرف‌نظر از اینکه دادگاه مجری نیابت صلاحیت رسیدگی به واخواهی را ندارد به دلیل اینکه صلاحیت با شعبه‌ صادرکننده رأی می‌باشد؛ مرجع مجری نیابت در خصوص پذیرش واخواست نیز تکلیفی ندارد.


واژگان کلیدی
واخواهی در مرجع معطی نیابت صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای
مستندات