صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
تاریخ برگزاری
۱۳۸۸/۰۵/۲۲

موضوع

خرید و فروش وام های بانکی

پرسش

آیا خرید و فروش وام های بانکی از نظر قانون صحیح است؟


نظر اتفاقی

وام بانکی نوعی حق و امتیاز است که دارندگان آن به لحاظ سپرده‌گذاری در بانک یا اعتبار مالی، از آن بهره مند شده اند و انتقال این حق و امتیاز اگرچه در قالب عقد بیع صورت نمی‌گیرد (به لحاظ این‌که حق و امتیاز عین نمی باشد)، ولی با توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، انتقال وام بانکی که در واقع نوعی انتقال امتیاز و حق می‌باشد، صحیح است.


نظر هیئت عالی

معامله تسهیلات بانکی به نحوی که امروز در جامعه معمول گردیده، در صورتی که مغایر با مقررات بانکی و قرارداد فی‌مابین بانک معطی تسهیلات با شخص وام‌گیرنده نباشد، به عنوان یک امتیاز مالی در حدود ماده 10 قانون مدنی بلااشکال به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی
عقد بیع اصل آزادی قراردادها انتقال امتیاز
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*