صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
تاریخ برگزاری
۱۳۸۸/۰۵/۲۲

موضوع

خرید و فروش وام های بانکی

پرسش

آیا خرید و فروش وام های بانکی از نظر قانون صحیح است؟


نظر هیئت عالی

معامله تسهیلات بانکی به نحوی که امروز در جامعه معمول گردیده، در صورتی که مغایر با مقررات بانکی و قرارداد فی‌مابین بانک معطی تسهیلات با شخص وام‌گیرنده نباشد، به عنوان یک امتیاز مالی در حدود ماده 10 قانون مدنی بلااشکال به نظر می‌رسد.


نظر اتفاقی

وام بانکی نوعی حق و امتیاز است که دارندگان آن به لحاظ سپرده‌گذاری در بانک یا اعتبار مالی، از آن بهره مند شده اند و انتقال این حق و امتیاز اگرچه در قالب عقد بیع صورت نمی‌گیرد (به لحاظ این‌که حق و امتیاز عین نمی باشد)، ولی با توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، انتقال وام بانکی که در واقع نوعی انتقال امتیاز و حق می‌باشد، صحیح است.


واژگان کلیدی
عقد بیع اصل آزادی قراردادها انتقال امتیاز
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*