صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۸۸۱

برگزار شده توسط
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۵/۲۵

موضوع

رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب

پرسش

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسکو در مورد عنوان مجرمانه تهمت و افترا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تبریز صادر و شعبه بازپرسی تبریز به موضوع رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر و با توجه به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب پرونده به دادگاه کیفری دو تبریز ارجاع شده است. آیا در وضعیت اعلامی دادگاه کیفری دو می‌تواند قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو اسکو صادر نماید یا خیر؟ آیا دادگاه کیفری دو تبریز در رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب حق ورود به صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت را دارد یا خیر؟ در صورت اعتقاد به ورود دادگاه به صلاحیت، تکلیف دادگاه کیفری دو چگونه خواهد بود؟


نظر اکثریت

دادگاه کیفری دو باید بدواً در خصوص صلاحیت بررسی شده و مشخص گردد که آیا مرجع صادر کننده قرار نهایی صلاحیت رسیدگی داشته یا خیر و خود دادگاه کیفری نیز صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر و در صورتی‌که قرار منع تعقیب از مرجع غیر صالح صادر شده باشد، دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را به دادسرا اعاده تا با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال و در صورت حدوث اختلاف بر طبق قانون حل اختلاف می‌شود. با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه است و دادگاه مرجع عالی و بالاتر محسوب می‌شود نظر ایشان در مورد صلاحیت برای دادسرا لازم‌الاتباع است. همچنین از وحدت ملاک ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری که در مورد دادگاه‌های تجدیدنظر است می‌توان استفاده نمود.


نظر اقلیت

دادسرا صلاحیت خود را پذیرفته و وارد رسیدگی شده و در ماهیت اظهارنظر و قرار منع تعقیب صادر نموده است و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال و دادگاه کیفری دو باید فقط در قرار منع تعقیب اظهارنظر نماید و حق ورود به صلاحیت را ندارند. در قرار منع تعقیب و اعتراض به آن ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را مشخص و دادگاه یا باید قرار منع تعقیب را تایید و یا نقض و قرار جلب به دادرسی صادر نماید. دادسرا فقط در موارد مصرح در قانون مکلف به تبعیت از دادگاه می‌باشد و در غیر آنها مکلف به تبعیت نمی‌باشد و مورد سوال نیز از این موارد مصرح قانونی نمی‌باشد و دادگاه حق ورود به صلاحیت را ندارد.


نظر هیئت عالی

هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت بوده و با نقض قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت) به دادسرا اعاده نماید، نظر به حکم مقرر در ماده 273 و با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، تصمیم موصوف برای مقامات قضایی دادسرا (بازپرس و دادستان) در فرض سوال لازم‌الاتباع است و مورد از موارد امکان اختلاف بین دادستان و بازپرس ارسال به دادگاه صالح جهت حل اختلاف موضوع مواد 267 و 269 قانون مارالذکر نمی‌باشد و تخصصاً خارج است.


واژگان کلیدی
تهمت و افترا قرار عدم صلاحیت قرار منع تعقیب دادسرا دادگاه کیفری 2