صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۷۳۱

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر مرودشت
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

موضوع

مهلت طرح دادخواست اعسار پس از واخواهی خارج از مهلت

پرسش

چنانچه پس از گذشت مواعد اعتراض و قطعیت حکم محکومیت مالی و اصدار و ابلاغ اجرائیه، محکوم‌علیه رأی غیابی اقدام به طرح دادخواست خارج از مهلت نماید و دادگاه ضمن پذیرش واخواهی خارج از مهلت وارد رسیدگی شود و مآلاً رأی محکومیت صادره تائید و در دادگاه نخستین یا تجدیدنظر قطعی شود؛ مهلت یک‌ماهه طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به (بدون نیاز به سپردن تأمین) از چه زمان شروع خواهد شد؟


نظر هیئت عالی

با لحاظ اینکه با طرح دادخواست واخواهی، اجرای رأی غیابی متوقف می‌گردد بنابراین؛ توقف اجرای مفاد اجرائیه مهلت یک‌ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز منقضی نشده و در صورت قطعیت رأی صادره (مبنی بر محکومیت متهم) ادامه مهلت یک‌ماهه قابل محاسبه است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم از وجاهت بیشتری برخوردار است.


نظر اکثریت

از آنجا که واخواهی و اعتراض به رأی در آراء غیابی حق محکوم‌علیه می‌باشد و اعمال این حق نباید منجر به سلب حق دیگری شود که قانونگذار برای محکومین مالی در نظر گرفته است. لذا بایستی در فرض سؤال، مهلت یک‌ماهه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه پس از رد اعتراض در نظر گرفت.


نظر اقلیت

با توجه به نص صریح قانون در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مبدأ احتساب مهلت یک‌ماهه طرح دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه آراء غیابی، تاریخ ابلاغ اجرائیه است و تبدیل این مبدأ به زمان ابلاغ رأی قطعی مغایر با نص صریح قانون است؛ لذا در فرض سؤال محکوم‌علیه جهت جلوگیری از بازداشت لاجرم می‌بایست تأمین مناسب بسپارد.


واژگان کلیدی
رای غیابی خارج از مهلت بدون نیاز به سپردن تأمین مهلت اعسار
مستندات