صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۱۸۳

برگزار شده توسط
استان هرمزگان/ شهر رودان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۴/۱۷

موضوع

مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیست

پرسش

آیا مقررات اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن رای را دارد ؟


نظر هیئت عالی

هرچند با لحاظ ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات ماده ۴۷۷ قانون یاد شده در موارد نقض قانون نیز قابلیت اعمال دارد ولکن تشخیص این که نقض قانون خلاف شرع بین نیز می باشد بر عهده ریاست محترم قوه قضاییه است.


نظر اکثریت

خلاف شرعِ بیّن ، مندرج در ماده 477 ، قابل تسری به خلاف قانون نیست ؛ به این دلایل : 1- ماده 477 از مواد خاص ویژه اعاده دادرسی است که ماده 482 قانون آئین دادرسی کیفری آن را تفسیر می کند و مقصود از شرعِ بیّن ، مسلمات فقهی است 2- حاکمیت اصل تبادر برای معنای حقیقت است و برای معنای مجازی (خلاف قانون) باید قرینه لفظیه یا حالیه و مقالیه باشد . 3- سابقه تقنینی ماده 477 که در ماده 18 قانون تشکیل آمده بود و خلاف شرع بیّن را مسلمات فقهی بیان کرده است.


نظر ابرازی

قانون برگرفته از شرع می باشد کتاب دوم ، سوم و چهارم برگرفته از شرع و در کتاب اول از جمله مباحث دفاع مشروع ، قانون اهم و در کتاب پنجم در جرایم علیه امنیت ، محاربه و ... برگرفته از شرع می باشد در همین راستا به نظر خلاف قانون بودن هم می تواند خلاف شرع محسوب شود و در قالب ماده 477 می توان قبول کرد .


واژگان کلیدی
مقررات اعمال 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تسری خلاف قانون
مستندات