صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۷۲۵

برگزار شده توسط
استان کرمان/ شهر جیرفت
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۱۰/۲۲

موضوع

درخواست و تعیین وکیل تسخیری در اولین جلسه ی رسیدگی

پرسش

چنان چه متهم در اولین جلسه ی رسیدگی دادگاه تقاضای وکیل تسخیری نماید و دادگاه با این تقاضا موافقت و وکیل تسخیری تعیین نماید آیا این تصمیم موجب تجدید وقت رسیدگی می گردد یا خیر؟


نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/94/2421 مورخ 1394/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است : با توجه به اینکه طبق مفاد ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متهم حق دارد تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود و دادگاه تقاضای مزبور را موجه بداند، این تعیین وکیل باید آثاری داشته باشد که از جمله این که وکیل تعیین شده در جلسه رسیدگی شرکت داشته باشد و از متهم دفاع کند و تنها مطالعه پرونده و تقدیم لایحه کافی نیست، بنابراین در چنین وضعیتی وقت رسیدگی برای شرکت وکیل در محاکمه تعیین خواهد شد.


نظر اکثریت

با توجه به این که متهم از ابتدای تعقیب حق درخواست تعیین وکیل تسخیری را دارا بوده و تا اولین جلسه رسیدگی از اعمال این حق خودداری نموده عمل وی در واقع مشمول قاعده ی اقدام می باشد لذا دادگاه بایستی ضمن تعیین وکیل تسخیری رسیدگی را ادامه دهد و تجدید وقت رسیدگی موجب اطاله ی دادرسی می گردد.


نظر اقلیت

تعیین وکیل تسخیری باید دارای آثاری هم چون مهلت مطالعه ی پرونده و تقدیم لایحه باشد که علی الاصول وقتی وکیل تسخیری در اولین جلسه ی دادگاه تعیین گردد، چنین امکانی ندارد لذا جلسه ی دادگاه بایستی تجدید گردد و نظریه ی مشورتی شماره ی 7/94/2421 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه سال 1394 نیز موید این مطلب می باشد.


واژگان کلیدی
وکیل تسخیری اولین جلسه رسیدگی لایحه دفاع
مستندات