صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۴۹۹

برگزار شده توسط
استان هرمزگان/ شهر حاجی آباد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۹/۱۴

موضوع

رسیدگی دادگاه کیفری به جرم ممانعت از تحویل طفل قبل از قطعیت حکم حضانت

پرسش

حکم حضانت طفل زیر 7 سال به نفع زوج در دادگاه حقوقی صادر شده است و زوج با امتناع از ملاقات و تحویل طفل از سوی زوجه مواجه شده و شکایت کیفری امتناع از تحویل طفل در دادگاه کیفری اقامه کرده است لکن زوجه به حکم حضانت طفل در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده و هنوز قطعی نشده است آیا دادگاه کیفری پیش از قطعیت حضانت زوج می تواند به اتهام ممانعت از تحویل طفل رسیدگی نماید؟


نظر هیئت عالی

در فرض پرسش مادام که حکم حضانت قطعی نشده باشد عدم اجرای آن (تحویل طفل به زوج) از مصادیق بزه مذکور (ضمانت اجرایی) در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 محسوب نمی گردد. 2- در فرض پرسش، در صورت امتناع و ممانعت از ملاقات طفل، مرتکب (زوجه) مطابق ماده 54 قانون صدرالذکر قابل تعقیب و مجازات است.


نظر اتفاقی

1- نظر به اینکه در زمان صدور حکم حضانت، زوجه از تحویل طفل خودداری کرده است، لذا جرم در همان زمان محقق شده و دادگاه کیفری می تواند به اتهام زوجه رسیدگی کند. 2- نظر به اینکه هنوز حکم حضانت قطعی نشده است و بیم آن می رود که پس از رسیدگی دادگاه کیفری، حکم حضانت به نفع زوجه نقض شود لذا دادگاه کیفری باید تا قطعیت حکم حضانت از رسیدگی امتناع نماید.


واژگان کلیدی
زوج زوجه حضانت
مستندات
رویه‌ای
*