صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۴۴۱

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۳/۲۳

موضوع

تبعات عدم شناسایی خواهان در شورای حل اختلاف

پرسش

آیا در فرضی که خواهان در مرحله رسیدگی شورای حل اختلاف شناسایی نشود، دادخواست می بایست بایگانی شود یا اینکه قرار مقتضی مطابق ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شود و بر فرض چنین اقدامی از ناحیه کدام یک از مسئولین شورا می بایست صادر شود و بر فرض صدور آیا مشابه قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود یا اینکه بر مبنای ماده 27 قانون شورای حل اختلاف؟


نظر هیئت عالی

در پاسخ به سؤال طرح شده در مقررات قانون شوراهای حل اختلاف از جمله ماده 18 قانون مرقوم تعیین تکلیف نشده است؛ بنابراین باید به مقررات و عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه کرد؛ لذا مطابق ماده 56 ق. آ. د. م دفتر شعبه یا دبیرخانه شورای حل اختلاف مربوط باید قرار رد دادخواست صادر کند و این در موردی است که آدرس و اقامتگاه اعلامی خواهان در دادخواست شناسایی نشود؛ لیکن اگر آدرس و اقامتگاه اعلامی مشخص باشند ولی شخص خواهان در آن آدرس شناسایی نگردد مشمول ماده 79 ق. آ. د. م است و اوراق قضایی و اخطاریه مربوط به خواهان در آدرس محل اقامت اعلامی الصاق و جلسه رسیدگی تشکیل و دادرسی ادامه می یابد.


نظر اتفاقی

نظر اول این که این موارد از شمول نص قانون شورای حل اختلاف خارج است و می بایست بایگانی شود چون در این قانون شورا در این مورد تکلیفی ندارد . نظر دوم اینکه اساساً می بایست توسط قاضی شورا قرار مقتضی صادر و این قرار بر مبنای ماده 27 قانون شورا های حل اختلاف ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی همان حوزه قضایی است . نظر سوم این است که با توجه به نص ماده 27 قانون شورای حل اختلاف که احاله به ماده 9 قانون مزبور می باشد که اساساً این قرار توسط قاضی شورا صادر و لیکن غیر قابل اعتراض می باشد و از شمول ماده 27 به شرح مزبور خروج موضوعی دارد و اساس اعتراض به جهت عدم دسترسی به خواهان منتفی می باشد .


واژگان کلیدی
نقص دادخواست عدم شناسایی خواهان قاضی شورا
مستندات