صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۴۹۴

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۲/۲۳

موضوع

امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وصول اصل دین

پرسش

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در چک و یا سایر دیون بدون اینکه اصل دین مطالبه شده باشد وجود دارد ؟


نظر هیئت عالی

مطالبه خسارت تأخیر تادیه امری تبعی و به دنبال مطالبه اصل دین امکان پذیراست، بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون طرح دعوی مطالبه اصل دین رایج بر ذمه خوانده قابلیت استماع ندارد.


نظر اکثریت

خسارت تاخیر تادیه از اصل دین تبعیت کرده و تا زمانیکه اصل دین مطالبه نشده باشد امکان رسیدگی به اختلاف طرفین در اصل دین نبوده و در ماده 522 نیز مبنای محاسبه خسارت مطالبه اصل دین می باشد.لذا در فرض مذکور مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون مطالبه اصل دین قابل استماع نمی باشد.


نظر اقلیت

منع قانونی جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون مطالبه اصل آن وجود نداشته و در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز بطور ضمنی پذیرفته شده و در ماده 522 نیز مبنای محاسبه را می توان از همان زمان طرح دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه قرار داد.


واژگان کلیدی
مطالبه خسارت تاخیر تادیه عدم مطالبه اصل دین امکان مطالبه