صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۵۱۲

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر استهبان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۱۰

موضوع

اقاله بیع قبل از استفاده شفیع از حق اخذ به شفعه

پرسش

در مورد اخذ به شفعه چنانچه قبل از استفاده از این حق توسط شفیع، شریک، فروشنده و خریدار بیع را اقامه نمایند، آیا همچنان امکان اخذ به شفعه برای شفیع وجود دارد؟


نظر هیئت عالی

به تحقق عقد بیع بین شریک (فروشنده) و ثالث (خریدار) حق اخذ به شفعه برای شریک دیگر با حصول شرایط موضوع ماده 808 ق.م ایجاد می شود و تراضی بعدی در اقاله عقد بیع، برای زوال حق شفیع منشاء اثر نخواهد بود؛ ضمناً رای اصراری شماره 40-3/9/1371 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور موید این نظریه می باشد.


نظر اکثریت

برابر ماده 808 قانون مدنی با وقوع بیع، حق شفعه به وجود می آید و شفیع می تواند از این حق استفاده کند و اسقاط این حق نیاز به دلیل دارد که نقصی در این خصوص وجود ندارد تاحق ایجاد شده راساقط نماید، بنابراین اقاله بعدی مانع اخذ به شفعه نمی باشد.


نظر اقلیت

نظر به اینکه اخذ به شفعه جهت دفع ضرر به شریک می باشد یا اقاله صورت گرفته این امر حاصل شده است و دلیلی جهت اخذ به شفعه باقی نمی ماند، لذا پاسخ منفی است.


واژگان کلیدی
اقاله بعدی اخذ به شفعه شفیع
مستندات
رویه‌ای
*