صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۹۱۷۳

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۰۱

موضوع

امکان ایجاد تهاتر در وجه التزام قراردادی در عقد اجاره

پرسش

آیا پس از انقضای عقد اجاره، در صورت تأخیر موجر و مستأجر در استرداد ودیعه و تخلیه ملک، امکان ایجاد تهاتر در وجه التزام قراردادی وجود دارد؟


نظر هیئت عالی

چنان‎چه وجه التزام تعیین شده، بابت تخلف از تخلیه مورد اجاره باشد، در صورت اثبات استحقاق موجر به دریافت آن، بین طلب موجر از این بابت و طلب مستأجر از بابت ودیعه، تهاتر قضایی به عمل می‌آید و چنان‎چه وجه التزام پیش‎بینی شده صرفاً برای موجر باشد، می‌تواند از استرداد ودیعه به میزان وجه التزام به استناد تهاتر خودداری نماید؛ در هر حال رای وحدت رویه شماره 805 - 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات پولی نیز می‌باشد.


نظر اکثریت

در صورت وحدت مبلغ وجه التزام قراردادی و وحدت زمان تأخیر، امکان ایجاد تهاتر وجود دارد؛ چرا که تعهد طرفینی و به تساوی است.


نظر اقلیت

با توجه به اینکه مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع ماده‌ی 230 قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیر پولی می‌باشد و در واقع تعیین وجه التزام برای موجر مبنی بر پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در استرداد ودیعه خلاف شرع و صراحت ماده 230 می‌باشد؛ بنابراین امکان تهاتر وجود ندارد. ضمن اینکه تنها مستأجر در صورت تأخیر در تخلیه، مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی می‌باشد.


واژگان کلیدی
وجه التزام قرادادی ودیعه تخلیه اجاره انقضای قرارداد
مستندات