صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۵۸۱

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر لاهیجان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۸/۲۸

موضوع

قابلیت مطالبه وجه التزام قراردادی بعد از تاریخ تعیین شده در قرارداد جهت تنظیم سند رسمی

پرسش

طرفین در قرارداد بیع، برای تنظیم سند رسمی و پرداخت تتمه ثمن معامله، تاریخ مشخصی تعیین کرده اند ، و ذیل شرایط مربوط به همین قسمت نیز گواهی عدم حضور سردفتر اسناد رسمی را به عنوان دلیل اثبات تعیین کرده اند و برای تاخیر در انجام تعهد مذکور نیز وجه التزام مشخص نموده اند، یکی از طرفین بعد از چندین ماه (از تاریخ تعیین شده برای تنظیم سند) - بدون اخذ گواهی سردفتر مربوط- به طرف دیگر اظهارنامه ارسال می کند مبنی بر اینکه « در فلان تاریخ برای تنظیم سند حاضر شوید درغیر این صورت وجه التزام تعیین شده را باید بپردازید»، آیا در فرض سوال، وجه التزام تعیین شده قابل مطالبه می باشد؟


نظر هیئت عالی

در صورتی که متعهد له که در مقام مطالبه وجه التزام برآمده و ثابت کند که در تاریخ تعیینی در دفتر خانه حاضر شده و آمادگی پرداخت باقی مانده ثمن معامله و نقل و انتقال مورد معامله را داشته ولی طرف دیگر حاضر نشده و مقدمات انتقال سند رسمی را فراهم نکرده؛ در این صورت در ماه های بعد هم حق مطالبه وجه التزام را دارد، زیرا گواهی عدم حضور صادره از سوی دفترخانه در احراز و اثبات نقض عهد متعهد طریقیت دارد، گرچه از طرق دیگر و با کمک سایر دلایل و قرائن نیز نقض عهد طرف قرارداد قابلیت اثبات دارد.


نظر اکثریت

دو حالت در فرض سوال متصور است: فرض اول: علت تاخیر در تنظیم سند از تاریخ معین شده، توافق طرفین برای تاخیر در انجام تعهدات یک یا هر دو طرف باشد، وجه التزام درصورتی در شرایط فعلی قابل مطالبه است که هم زمان با توافق جدید، تصریح شود که تمامی شرایط معامله نیز ملحق به این توافق است. (چرا که وفق مواد 292 و 293، فرض سوال مشمول تبدیل تعهد شده و تضمینات سابق فقط در صورت تصریح قابل سرایت است). فرض دوم: طرفین توافقی جهت تاخیر در انجام تعهدات نکرده باشند، در این صورت خواهان می بایست اثبات نماید در تاریخ تعیین شده برای تنظیم سند، آماده انجام تعهد خود بوده است در غیر این صورت به علت متقابل بودن تعهدات، وجه التزام قابل مطالبه نیست.


نظر اقلیت

در فرض دوم پاسخ اکثریت، (بدون توافق جدید) چون گواهی سردفتر مبنای اثبات انجام تعهد است، بدون ارائه این گواهی، در هر حال وجه التزام قابل مطالبه نیست (راه دیگری برای اثبات این موضوع قابل قبول نیست).


واژگان کلیدی
وجه التزام قراردادی اظهارنامه توافق جدید
مستندات