صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان مرکزی/ شهر زرندیه
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۱۱/۲۳

موضوع

دادسرای صالح رسیدگی کننده به جرایم ثبت اختراعات

پرسش

در خصوص جرائم مربوط به ثبت اختراعات، ماده 179 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم مربوطه را در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم قرار داده و از سوی دیگر مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دادسرای در معیت دادگاه صالح است. اکنون انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم یاد شده در صلاحیت کدام مرجع قرار دارد؟


نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان زرندیه مورد تایید است. ضمناً بدیهی است که چنانچه جرم مورد رسیدگی در درجات 7 یا 8 تعزیری قرار داشته باشد (همانند جرم موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های....و علائم تجاری که درجه‌‌ی 7 محسوب می‌شود) مطابق ماده 340 قانون آ.د.ک رسیدگی به جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو صورت می‌پذیرد و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا منتفی است.


نظر اکثریت

با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری قانون مؤخر التصویب می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی را در صلاحیت دادسرایی دانسته که در معیت دادگاه صالح قرار دارد و با توجه به این‌که وفق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران قرار گرفته، انجام تحقیقات مقدماتی نیز برعهده دادسرای تهران خواهد بود. مضافاً آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب رئیس قوه قضاییه است و در مقام تعارض میان این آیین‌نامه با قانون مصوب مجلس، آیین‌نامه نمی‌تواند قانون را تخصیص بزند.


نظر ابرازی

باتوجه به این ‌که رئیس قوه قضاییه در اجرای مقررات قانون مبادرت به تصویب آیین‌نامه نموده لذا آیین نامه مزبور لازم الاجرا است. از سوی دیگر ماده ۱۷۹ آیین‌نامه مقرره‌ای خاص است و اگر چه قانون آیین دادرسی کیفری قانونی مؤخر می‌باشد، اما عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست و در محدوده قانون خاص تخصیص می‌خورد. بنابراین انجام تحقیقات مقدماتی جرایم یادشده در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم خواهد بود.


واژگان کلیدی
دادسرای صالح دادگاه صالح جرایم مربوط به ثبت اختراعات تعارض آیین نامه و قانون