صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۸۰۷

برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر گالیکش
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۶/۰۶

موضوع

ضرورت ارجاع پرونده‌های طلاق به مرکز مشاوره

پرسش

آیا ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه (احراز تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح) به مراکز مشاوره، الزامی می‌باشد یا اینکه دادگاه می‌تواند بدون وجود نظریه مراکز مشاوره هم به پرونده رسیدگی نماید؟


نظر هیئت عالی

طبق مواد 16 و 19 قانون حمایت خانواده، دادگاه‌های خانواده الزامی به ارجاع زوجین به مراکز مشاوره خانواده ندارند و قانونگذار صرفاً در ماده 25 قانون حمایت در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، مکلف است، طرفین را با هدف تحکیم مبانی خانواده و ارائه مشاوره خانواده معرفی می‌نماید، در سایر دعاوی خانوادگی مبنی بر طلاق و ... چنین الزامی پیش‌بینی نشده است و تعیین داور برای زوجین یا معرفی داور هر یک از طرفین بر مبنای همین اهداف و سیاست‌های قانونگذار است.


نظر اتفاقی

هرچند که به موجب ماده 16 از قانون حمایت خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ارجاع موضوع به مراکز مشاوره خانواده وابسته به اداره بهزیستی پیش‌بینی شده است و در بدو امر چنین به نظر می‌رسد که در همه موارد باید این ارجاع صورت پذیرد و در صورت عدم ارجاع دادگاه نمی‌تواند به موضوع رسیدگی نماید اما با در نظر گرفتن ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به نظر می‌رسد الزام به ارجاع موضوع به مراکز مشاوره بهزیستی در صورتی است که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند که در این فرض باید به مراکز مشاوره خانواده معرفی شوند اما در سایر موارد طلاق چون نهاد داوری پیش بینی شده است ارجاع موضوع به مراکز مشاوره خانواده ضرورتی ندارد و دادگاه می‌تواند از طریق ارجاع به داور موضوع ماده 27 قانون حمایت خانواده به اهداف خود جهت حصول سازش بین طرفین دست یابد.


واژگان کلیدی
طلاق توافقی نظریه مشاور مرکز مشاوره