صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر مینودشت
تاریخ برگزاری
۱۳۹۲/۰۲/۱۱

موضوع

اعتراض دادستان به درخواست گواهی انحصار وراثت

پرسش

آیا دادستان می‌تواند به درخواست گواهی انحصار وراثت اعتراض کند؟


نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب مواد 367 و 368 قانون امور حسبی در مواردی که دادستان تشخیص دهد متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است و همچنین در صورتی‌که بین ورثه محجور یا غایبی باشد و برای محجور قیم و برای غایب امین معین نشده باشد دادستان می‌تواند بنام آن‌ها به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید. لذا نظر اتفاقی تأیید می‌گردد.


نظر اتفاقی

دادستان می‌تواند در دو مورد به در خواست گواهی انحصار وراثت اعتراض کند. 1ـ در موردی که اموال بلاوارث است وفرد به ناحق خود را ورثه معرفی کند. 2ـ در موردی که در بین ورثه، فردی محجور یا غایب مفقودالاثر باشد و برای ایشان امین یا قیم تعیین نشده باشد. در فرض دیگری این امکان وجود داردکه اعتراض واصل نشده و گواهی صادر شده باشد که در حقیقت اعتراض به گواهی انحصار وراثت است نه در خواست حصر وراثت. در اینجا اعتراض ثالث به موجب ماده 44 قانون امور حسبی پذیرفته شده است. اگر اعتراض به شورای حل اختلاف داده شود، دادگاه عمومی رسیدگی می‌کند و حکم دادگاه شامل دو قسمت است که قسمت اول راجع به اصل دعوا وقسمت دوم راجع به گواهی است.


واژگان کلیدی
گواهی انحصار وراثت دادستان بلاوارث
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*