صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۸۷۹

برگزار شده توسط
استان اصفهان/ شهر دهاقان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۲/۰۴

موضوع

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه

پرسش

در فرض صدور حکم دادگاه مبنی بر ضبط سلاح فاقد مجوز، چنانچه شخص ثالثی ضمن ارائه مجوز حمل و نگهداری سلاح مذکور به حکم دادگاه مبنی بر ضبط سلاح اعتراض داشته باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به این اعتراض چه مرجعی است؟


نظر اکثریت

با استفاده از وحدت ملاک ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان نموده شرکت بیمه در صورتی که از رأی دادگاه متضرر گردید باید دادخواست اعتراض ثالث بدهد و مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و نیز نظریه مشورتی شماره 7/10723 مورخ 1379/11/2 که بیان نموده در صورتی‌که ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای ایشان مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد دادگاه به این اعتراض رسیدگی می‌کند در صورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی با دستور اداری رفع توقیف خواهد داد. همچنین مستند به ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان شده اعتراض کیفری نیز حسب مقررات اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد امکان رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض فرد ثالث به ضبط سلاح وجود دارد.


نظر اقلیت

مستند به مواد 474 و 477 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق اعاده دادرسی امکان رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد اما از لحاظ عملی مقداری با مصائب و دشواری‌هایی همراه می‌باشد.


نظر هیئت عالی

چنانچه دادگاه بدوی حکم به ضبط سلاح را صادر کرده باشد و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض نماید، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع این اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.


واژگان کلیدی
رفع توقیف سلاح اعتراض ثالث مرجع صالح