صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۴۳۶

برگزار شده توسط
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۷/۲۶

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی

پرسش

یکی از شرکای مشاعی زمین مسکونی با مالکیت رسمی، اقدام به طرح دعوی خلع ید مشاعی نموده است و حکم صادر و قطعیت یافته؛ با صدور اجرائیه و دراجرای احکام، محکوم علیه، اقدام به ارائه سند رسمی مفروزی در مورد تصرفات خود نموده است. ( یعنی در جریان دادرسی، خوانده اقدام به درخواست صدور سند مفروزی از اداره ثبت نموده و دراجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون ثبت اقدام به اخذ سند رسمی نموده است ) در این فرض، اجرای احکام مدنی، آیا می تواند بدون توجه به سند رسمی مفروزی، اقدام به اجرای حکم خلع ید مشاعی نماید؟


نظر هیئت عالی

با توجه به صدور و ابراز سند مفروز از سوی محکوم علیه، موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی زمین یا واحد مسکونی مورد تصرف محکوم علیه منتفی شده و در این موارد مطابق مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود تعیین تکلیف می نماید.


نظر اکثریت

به استناد ماده 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه نظر بر توقف اجرای حکم و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی بر طبق سند مفروزی صادره طبق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی داشته اند.


نظر اقلیت

دلالت بر این داشته است که با توجه به صدور سند مفروزی موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی در جهت اجرای حکم صادره فراهم نمی باشد و می بایست نسبت به توقف اجرای حکم اقدام گردد.


واژگان کلیدی
خلع ید مشاعی سند مفروزی مالکیت رسمی صدور اجرائیه