صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر رامسر
تاریخ برگزاری
۱۳۷۹/۱۰/۰۴

موضوع

زمان قطعی شدن رأی غیابی

پرسش

چنانچه حکم دادگاه به صورت غیابی اصدار یابد پس از گذشت چه مدت زمانی، حکم مذکور قطعیت یافته و قابلیت اجرا دارد؟


نظر هیئت عالی

در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، واخواهی از رأی در داخل ایران ده روز است کـه بـا انقضـای آن و سـپری شـدن مهلـت تجدیـدنظر، قطعیت و قابلیت اجرای حکم احراز میشود. در امور حقوقی با توجـه بـه مـاده 306 قـانون آیین دادرسی مدنی، واخواهی از احکام غیابی در داخل ایران بیست روز است که بـا گذشـت این مدت پس از ابلاغ واقعی و طی شدن فرصت تجدید نظر، رأی قابل اجرا میشود.


نظر اتفاقی

به استناد مواد 305 و 306 و تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی در امور مدنی چون حکم غیابی قابل اعتراض و واخواهی است و مهلـت واخـواهی از احکـام غیابی برای کسانی که مقیم کشور هستند بیسـت روز و بـرای کسـانی کـه خـارج از کشـور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی است. لذا (الف): چنانچـه حکـم غیـابی دادگاه فقط قابل واخواهی باشد و همچنین برای دادگاه احراز نشود که خوانده مقیم کشـور است یا مقیم خارج از کشور، احتیاطاً باید دو ماه صبر کنـد و بعـد از سـپری شـدن مـدت مذکور، حکم غیابی موصوف قطعیت یافته و قابلیت اجرا پیدا میکنـد و مـیتـوان اجراییـه صادر کرد. (ب): چنانچه حکم غیابی دادگاه با عنایـت بـه مـواد 331 و 336 قـانون آیـین دادرسی قابل تجدید نظر خواهی هم باشد بعد از سپری شـدن چهـار مـاه از تـاریخ ابـلاغ حکم و عدم واخواهی و تجدید نظر خواهی از ناحیه محکوم علیه، حکم موصـوف قطعـی تلقی شده و قابلیت اجرا پیدا میکند.


واژگان کلیدی
رأی غیابی قطعیت حکم ابلاغ واقعی
مستندات
رویه‌ای
*