صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۰۲

موضوع

نسخ قانونی در شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پرسش

آیا ماده 122 ق م ا مصوب 1392 ناسخ قوانین خاص است ؟


نظر هیئت عالی

قانونگذار با تصویب ماده 122 شروع به جرم در کلیه جرائم را تابع نظم خاص و تناسب معقول و منطقی قرار داده است و دیدگاه قبلی خود را که شروع به جرم را در صورتی جرم می دانست که در قانون جرم شناخته شده باشد را کنار گذاشته است، بنابراین شروع کلیه جرائم مشمول قواعد و مقررات مصرح در ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و موارد پیش بینی شده در بعضی از مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر منسوخ است.


نظر اکثریت

ناسخ است زیرا قانونگذار در مقام ایجاد نظم واحد است تا ملاکهای مختلفی که وجود دارد از بین برود و نسبت به همه جرائم شروع به جرم یک تعریف داشته باشد ثانیاً اگر ناسخ نباشد، لازم می آید برخی جرائم که از نظر نوع جرم اهم هستند، شروع به جرمشان سبک تر از جرائم مهم باشد. مانند مقایسه ماده 656 ( سرقت ) با جعل اسناد رسمی ،که جعل اسناد رسمی به مراتب از سرقت موضوع ماده 656 بدتر است ، در حالی که در غیر این صورت شروع به جرم آن سبک تر از سرقت می گردد.


نظر اقلیت

ناسخ نیست چون نسبت منطقی آنان، عام و خاص است؛ قانون مجازات اسلامی قانونی عام محسوب می شود و هر عامی تخصیص دارد . لذا قوانین خاص به قوت خود باقی و شروع به جرم آنان طبق خود همان قانون می باشد .


واژگان کلیدی
نسخ شروع به جرم ماده 122 قانون مجازات اسلامی
مستندات
رویه‌ای
*