صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۲-۱۰۲۷۹

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر جهرم
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۱/۲۵

موضوع

احراز جعلی بودن لایحه تجدیدنظرخواهی منسوب به شاکی در رأی غیابی

پرسش

چنانچه در پرونده کیفری بعد از صدور حکم نخستین به موجب لایحه‌ای از طرف شاکی، نسبت به رأی اعتراض و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی را تغییر دهد؛ بعداً مشخص شود لایحه منسوب به شاکی، جعلی بوده است تکلیف چیست؟ (بدون ادعا یا شکایت از سوی محکوم‌علیه به جهت غیابی بودن رأی)


نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه مبنای حکم دادگاه سند مجعول بوده، درصورتی‌که در دادگاه صالح ثابت شود اسناد جعلی مبنای حکم بوده است، مطابق بند "ث" ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد اعاده دادرسی است.


نظر اکثریت

کشف اینکه مدرک جعلی بوده با توجه به اینکه محکوم‌علیه حضور ندارد و ادعایی ندارد، نمی‌تواند شرایط اعاده دادرسی را در پی داشته باشد و لذا تا وقتی‌که محکوم‌علیه حاضر نشده و در این خصوص اقدامی نکرده است دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر نمی‌توانند تغییری در تصمیم و رأی سابق ایجاد نمایند.


نظر اقلیت

با توجه به اینکه شاکی اعلام می‌نماید که اقدام دادگاه تجدیدنظر بدون نظر و درخواست وی به تجدیدنظر در رأی ورود نموده است، موضوع می‌تواند از مصادیق خلاف بین شرع تلقی شود و با تقاضای شاکی و بدون اینکه نیاز باشد محکوم‌علیه حضور داشته باشد یا اعتراضی کند می‌توان از طریق اعلام خلاف بین شرع برای رفع وضعیت پیش آمده اقدام کرد.


واژگان کلیدی
خلاف بین شرع خلاف قانون اعاده دادرسی لایحه جعلی رای غیابی
مستندات