صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۹۰۱

برگزار شده توسط
استان کرمان/ شهر زرند
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۲۸

موضوع

اقدام ضابط بدون کسب تکلیف از مقام قضائی – هماهنگی استانی کرمان – 5 از 7

پرسش

یک ضابط خاص دادگستری(مامور حفاظت محیط زیست) هنگام مواجهه با یک خودرو که مظنون به شکار غیر مجاز حیوانات در منطقه حفاظت شده می باشد بدون کسب تکلیف شفاهی با دادستان محترم یا قاضی محترم کشیک، خودروی یادشده را متوقف و نسبت به تفتیش و بازرسی خودرو اقدام می نماید و صرفاً یک سلاح فاقد مجوز قانونی در خودرو کشف می نماید و مجدداً بدون اخذ دستور قضایی سلاح غیرمجاز یادشده را توقیف و خودرو به همراه راننده و سرنشینان آن را آزاد می نماید. در خصوص پرسش یادشده کدام یک از عناوین مجرمانه تحت شمول متهم قرار می گیرد؟ آیا بزه های مداخله در امر قضایی و سوء استفاده از موقعیت شغلی و تسلط بر اموال دیگران بدون مجوز قانونی از جانب متهم ارتکاب یافته است؟ آیا جرایم ارتکابی تعدد مادی محسوب می گردد یا تعدد معنوی؟


نظر هیئت عالی

در فرضی که ضابطان بدون اخذ مجوز قضایی مبادرت به بازرسی خودرو و کشف سلاح غیر مجاز کرده اند، هر چند اقدام غیرقانونی ضابطان از موجبات تعقیب آنها محسوب می شود معهذا در صورت وجود ادله دیگری بر وقوع بزه، دادستان تکلیف به تعقیب دارد و بر اساس گزارش، بدون مجوز شروع به تعقیب موجه نیست.


نظر اتفاقی

صرفا از مصادیق مندرج در سوال یزه تسلط بر اموال دیگران بدون مجوز قانونی از جانب متهم ارتکاب یافته است و دو جرم دیگر مورد اشاره در سوال واقع نگردیده است.اما علاوه بر این عمل مامور از مصادیق ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بوده و منجر به محکومیت به انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال خواهد گردید.با این کیفیت عمل متهم مصداقی از تعدد معنوی محسوب می گردد.


واژگان کلیدی
- تعدد جرم #ضابطین تشخیص عنوان مجرمانه
مستندات