صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری
۱۳۸۵/۰۳/۰۱

موضوع

حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی در خصوص پرداخت سرقفلی

پرسش

در مواردی‌که قانون مدنی حاکم بر رابطه استیجاری باشد و موجر سرقفلی مغازه را به مستأجر منتقل کرده باشد، در صورت تقاضای تخلیه مغازه به لحاظ انقضای مدت آیا صدور حکم تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی است؟ الف) با این فرض که مستأجر حق خود را مطالبه نکرده باشد. ب) با فرض این‌که مستأجر حق سرقفلی را مطالبه کرده است، در این‌صورت آیا مطالبه سرقفلی مستلزم تقدیم دادخواست است؟


نظر هیئت عالی

در صورتی‌که اجاره‌نامه محل کسب و پیشه یا تجارت برای اولین بار بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنظیم شده باشد تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون موصوف است و دادگاه در مورد سرقفلی، مطابق ضوابط فصل دوم قانون مزبور در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز دارد (تبصره 2 ماده 6) در مورد مطالبه سرقفلی ضمن دعوای تخلیه بدون تقدیم دادخواست از طرف مستأجر رسیدگی می‌شود.


نظر اتفاقی

تخلیه عین مستأجره به نفع موجر صادر می‌شود و با توجه به این‌که قانون مدنی حاکم بر روابط استیجاری است و موضوع مشمول قانون سال 1376 قانون روابط موجر و مستأجر نمی‌‌‌شود. مستأجر چنان‌چه مبلغی تحت عنوان حق سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد می‌تواند طی دعوای مستقل یا دعوی تقابل آن را از موجر مطالبه کند.


واژگان کلیدی
دعوی تقابل رابطه استیجاری سرقفلی
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*