صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۲-۱۰۲۷۴

برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر دهگلان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۲/۱۹

موضوع

عرضه مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته

پرسش

شخصی اقدام به ارائه عرضه خوراکی تاریخ مصرف گذشته و فاسد در سطح شهر می‌نماید. رفتار ارتکابی متهم منطبق با کدام ماده یا مواد قانونی است؟


نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد ارائه عرضه خوراکی غیر قابل مصرف یا فاسد هم وجه تخلف صنفی تبصره 4 الحاقی به ماده 59 قانون نظام صنفی مصوب 92 را دارد و ایضاً وصف مجرمانه را مستنداً به بند 4 ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 46 با اصلاحات بعدی داراست. لازم به ذکر است عرضه اجناس تاریخ گذشته صرفاً تخلف صنفی محسوب می‌گردد.


نظر اکثریت

با توجه به اینکه قانون مواد خوردنی و نوشیدنی و آرایشی و بهداشتی، قانونی خاص می‌باشد؛ برای مواردی که قابل تطبیق می‌باشد این قانون مجری می‌باشد و در مواردی که این قانون قابل تطبیق بر آن نمی‌باشد، به ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عمل می‌گردد. همچنان‎که ماده 59 قانون نظام صنفی یک قانون صنفی است و یک تخلف را رسیدگی می‌کند، قابل استناد نمی‌باشد زیرا تهدید علیه بهداشت و یا عرضه مواد خوراکی آلوده طبق قانون جرم‌انگاری گردیده است.


نظر ابرازی

نظر به اینکه در قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور ماده 59 آن چنین موردی را بیان نموده است و آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد لذا چنین موضوعی در صلاحیت تعزیرات حکومتی می‌باشد.


واژگان کلیدی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 55 قانون نظام صنفی قانون نظام صنفی