صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۲۸۱

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۳/۰۹

موضوع

رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی در دادگاه

پرسش

مزایده‌ای پانزده سال قبل برگزارمی‌شود کارشناس اولیه قیمت ملک رامتری پنجاه هزارتومان اعلام وکارشناس سه نفره قیمت ملک رامتری صدهزارتومان اعلام مینماید. نهایتا مزایده براساس نظرکارشناس اولیه متری پنجاه هزارتومان در دادگاه برگزار می‌گردد. بعد از انجام مزایده و اتمام تشریفات قانونی، ملک به خریدار انتقال پیدا می‌کند. بعدازپانزده سال مالک ملک به استناد این امر که چرا مزایده براساس نظر کارشناس اولیه برگزار گردیده به آن اعتراض می‌نماید، حال سوال این است که آیا این اعتراض قابل پذیرش می‌باشد؟ درصورت پذیرش، مرجع رسیدگی به اعتراض کدام مرجع می‌باشد (اداره ثبت یا دادگستری)؟


نظر هیئت عالی

در فرض سوال، رسیدگی به موضوع برای احقاق حق به لحاظ اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ لیکن با اتمام عملیات اجرایی و انتقال اجرایی و صدر سند، طرح دعوی تحت عنوان ابطال عملیات اجرایی سالبه به انتفاء موضوع است و زیان‌دیده با طرح دعوی علیه وی متناسب می‌تواند حقوق ادعایی خود را پیگیری و تعقیب نماید.


نظر اکثریت

در دادگاه رسیدگی می‌کنیم چون دادگستری مرجع تظلمات است اما ماهیتی رد می‌کنیم.


نظر اقلیت

دراصل اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت اداره ثبت است اما به جهت اینکه دادگستری مرجع تظلمات است در دادگاه مطرح مینماییم اما از نظر شکلی رد مینماییم.


واژگان کلیدی
اعتراض نسبت به مزایده اعتراض به عملیات اجرایی استماع یا عدم استماع دعوای