صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۵۰۷

برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۱/۱۱

موضوع

جرم انگاری سگ گردانی در معابر و خیابان ها

پرسش

آیا گرداندان سگ در معابر و خیابان جرم است؟


نظر هیئت عالی

جرم انگاری موضوع سوال محتاج وضع قانون است؛ رفتار موصوف به لحاظ فقد عنصر قانونی فاقد صبغه جزایی بوده و تعقیب کیفری آن امتناع قانونی دارد؛ نتیجتاً نظر اکثریت صائب می باشد.


نظر اکثریت

این عمل جرم نیست؛ چرا که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده باشد و در قانون صریحاً برای این رفتار مجازات تعیین نشده است.


نظر اقلیت

این عمل جرم است و با عنوان جریحه دار کردن عفت عمومی قابل مجازات است و مطابق قسمت اخیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 قابل مجازات است؛ چرا که موجب جریحه دار کردن عفت عمومی می شود؛ البته باید شرایط زمانی و مکانی را نیز در نظر گرفت.


نظر ابرازی

در صورتی که گرداندان سگ موجب ترس افراد و سلب امنیت و آسایش عمومی شود طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 نیز قابل مجازات است.


واژگان کلیدی
جریحه دار نمودن عفت عمومی فعل عفت عمومی سلب آسایش