صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۱۸۱

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر سرخس
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۶/۲۶

موضوع

مسئولیت ظهر نویس در چک خط خورده

پرسش

اگر چک روی آن دارای خط خوردگی باشد، ظهر آن مجددا امضا شده، آیا علیه ظهر نویس قابلیت انتساب دارد ؟ داریوش یک خودرو به تیمور می فروشد به مبلغ 50 میلیون تومان ، تیمور به وی چکی می دهد ، از محمد تقاضای ضمانت چک را با امضا ظهر چک می کند . محمد نیز با توجه به ملائت تیمور به میزان چک ظهر را امضا می کند ، سپس داریوش و تیمور بایکدیگر توطئه می کنند تیمور روی چک را خط خورده می کند و مبلغ را به 500 میلیون تغییر داده و ظهر آن را دو امضا می کند و تحویل داریوش می دهد و داریوش علیه ظهر نویس 500 میلیون طرح دعوی می کند ، حال محمد که صرفا ضمانتش 50 میلیون بوده چه تکلیفی دارد ؟


نظر هیئت عالی

در صورتی که شخصی به عنوان ضامن، ظهر چکی را با مبلغ مشخص امضا کند توافق و یا تبانی بعدی صادرکننده و دارنده چک در تغییر و افزایش مبلغ چک تاثیری در مسئولیت ضامن ایجاد نمی کند.


نظر اکثریت

با توجه به اینکه احتمال سوء استفاده از ظهر نویس وجود دارد ؛ عملا ظهر نویسی محقق نشده چرا که ظهر چک به معنی اصل چک قلمداد می شود لذا ظهر نویس فاقد مسئولیت می باشد . به عبارت دیگر ظهر نویسی برای یک چک محقق شده که خط خوردگی در آن مشاهده می شود و ظهر نویسی برای مبلغ دوم محقق نشده است.


نظر اقلیت

اگر به صورت ظهر نویس نتوان علیه وی اقامه دعوی نمود به عنوان ضامن می توان اقدام کرد و خط خوردگی قسمتی از چک آن را از درجه اعتبار نمی اندازد.


واژگان کلیدی
چک خط خورده ظهر نویسی مسئولیت ظهر نویس
مستندات