صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۷۲۰

برگزار شده توسط
استان کرمان/ شهر بافت
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۹/۲۰

موضوع

تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر – هماهنگ استانی کرمان - 2 از 10

پرسش

آیا استناد به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، در فرض تعدد جرائم مواد مخدر، در مقام تخفیف در مجازات صحیح است یا اینکه لازم است به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد کرد و مجازات را طبق تبصره مذکور تخفیف داد؟


نظر هیئت عالی

در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرراتی درباره تخفیف در خصوص تعدد جرایم پیش بینی نگردیده و باید بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی عمل کرد. رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 93/10/30 دیوان عالی کشور هم موید این استنتاج است.


نظر اتفاقی

چون در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تعدد جرم صراحت قانونی ندارد باید مطابق تبصره 3 ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل نمود که بیان داشته در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.


واژگان کلیدی
- تعدد جرم - تخفیف تعدد در جرایم مواد مخدر
مستندات