صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۴۳۵

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۱/۲۱

موضوع

خسارات تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

پرسش

آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجوزی بر اخذ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی با اشخاص دارد ؟ ( تبصره یک ماده 15 اصلاحی)


نظر هیئت عالی

مطابق تبصره یک اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا کلمه خسارت، مطلق است و علاوه بر خسارت های قراردادی، شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز می شود؛ به علاوه حسب نظریه شورای نگهبان و برخی از مراجع عظام ذکر خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد بانکی به عنوان شرط، ربا نیست و برای آن حرمت شرعی قائل نشده اند.


نظر اتفاقی

بله طبق تبصره یک اصلاحی ماده 15 قانون مذکور، منظور از خسارت، خسارات قراردادی است و شامل خسارت تاخیر تادیه نیز می باشد زیرا کلمه ی خسارت مطلق است و ثانیا: نظریات مذکور در نظر ابرازی از سوی شورای نگهبان، در مورد قبل از تصویب این تبصره که سال 76 هست، می باشد و طبق نظر شورای نگهبان و برخی مراجع ذکر خسارت تاخیر به عنوان شرط قرارداد، ربا نیست و حرمت ندارد همانطور که برخی مراجع نیز این نظر را دارند، ثالثا: نظر شورای نگهبان بر عدم حرمت خسارت تاخیر مشروط در قرار دادها بانکی وجود دارد .


واژگان کلیدی
خسارت تاخیر تادیه عملیات بانکی بدون ربا وام