صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۴۴۳

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۵/۰۳

موضوع

توقیف حقوق استخدامی

پرسش

آیا امکان توقیف حقوق استخدامی در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در راستای صدور قرار تامین خواسته جایگاهی دارد یا اینکه صرفاً ناظر به محکومیت می باشد ؟


نظر هیئت عالی

مطابق ماده 126 ق. آ. د. م توقیف حقوق استخدامی در اجرای قرار تأمین خواسته مجاز است؛ لیکن همانند اجرای حکم قطعی مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص میزان توقیف حقوق استخدامی باید رعایت شود.


نظر اکثریت

نظر به اینکه براساس ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل تامین خواسته مقرر شده است توقیف حقوق استخدامی ناظر به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا اعم از اینکه درمرحله تامین خواسته است و یا محکومیت تضامنی ندارد و دلیل به استناد آن وجود ندارد و قواعد مشترک می باشد .


نظر اقلیت

با تمسک به نظر اداره حقوقی سابق به شماره 6642 مورخ 1380/8/6 اعتقاد دارند که در مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم برمحکومیت اصدار گردیده است و توقیف آن دراجرای تامین خواسته بر خلاف نص ماده 96 و 97 که واژه محکوم علیه را بکار برده است، می باشد .


واژگان کلیدی
توقیف حقوق استخدامی تامین خواسته اجرای احکام مدنی،