صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۴۹۸

برگزار شده توسط
استان خوزستان/ شهر رامهرمز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۹/۲۶

موضوع

تقویم خواسته به قیمت واقعی

پرسش

در صورتی که زوجه دادخواست مهریه را به میزان پنج میلیون تومان به نرخ روز مطرح و آن را مقوم به سه میلیون ریال نماید با توجه به اینکه تقویم باید واقعی باشد آیا ضرورت دارد که قاضی آن را در ابتداء بر اساس نرخ شاخص بررسی و سپس تقویم واقعی آن مشخص گردد یا خیر نیازی نیست و تعیین آن به نرخ روز در اجرا محاسبه خواهد شد.؟


نظر هیئت عالی

با توجه به بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر خواسته (مهریه) پول رایج باشد برای آن همان مبلغ مورد مطالبه است بنابراین به تقویم خواهان ترتیب اثر داده نمی شود به علاوه در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مقرر شده که درخواست مطالبه مهریه زوجه (بدون تقویم خواسته یا تعیین و اعلام نرخ روز مهریه) هزینه دادرسی را به همان میزان مهریه ای که در سند نکاحیه ذکر شده پرداخت می کند و در صورت صدور حکم به نفع وی ، زوج مسئول پرداخت هزینه دادرسی و مابه التفاوت آن خواهد بود. همچنین در ماده واحده استفساریه تبصره یاد شده آمده که ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز، روز اجرای حکم است نه روز صدور حکم، بنا به مراتب مرقوم ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه بر اساس مبلغ مهرالمسمی می باشد.


نظر اکثریت

با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در صورتی که خواهان بخواهد تقویم نماید باید تقویم بر اساس قیمت واقعی باشد و این در صورتی است که خواسته خواهان عین معین باشد و خواهان بخواهد قیمتی غیر از قیمت واقعی آن معین نماید که لازم است که قیمت واقعی آن را در دادخواست خود قید کندو چون در فرض سوال (در خصوص مهریه) خواسته وی وجه رایج است لذا محاسبه آن به نرخ شاخص در زمان اجرا انجام خواهد شد و نیازی به محاسبه آن در ابتدای امر نیست و قاضی رسیدگی کننده تکلیفی در این خصوص ندارد.


نظر اقلیت

قاضی رسیدگی کننده باید در ابتدا آن را به نرخ روز محاسبه کند که این موجب تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی کننده شعبه مرجوع الیه نیز خواهد شد.


واژگان کلیدی
تقویم واقعی مهریه نرخ شاخص محاسبه
مستندات
رویه‌ای
*