صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۰۴۴

برگزار شده توسط
استان اصفهان/ شهر اصفهان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۲/۲۶

موضوع

بررسی نحوه اعمال ردیف یک ذیل جدول 16 تعرفه های درآمدهای موضوع جدول 5 قانون بودجه سال 1398

پرسش

آیا قانون بودجه سال 98 در مورد نحوه اعمال ردیف یک ذیل جدول 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول 5 قانون مزبور در تمامی جرائم مواد مخدر دارای مجازات جزای نقدی با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92 قابلیت اجرا دارد؟


نظر هیئت عالی

صرفنظر از عدم انتشار بدوی شماره 16 پیوست قوانین بودجه سال 1398 و 1397 راجع به تعرفه های خدمات قضایی در روزنامه رسمی و با فرض لازم الاجرا بودن مصوبه یاد شده نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه شماره 7/97/1674 مورخ 1388/8/28 اداره کل حقوقی موید این استنتاج است.


نظر اکثریت

با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 98 قید شده است جرائم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50 درصد افزایش می‌یابد لذا شامل تمام جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.


نظر ابرازی

با توجه به اینکه در ماده 45 جرائم درجه یک و دو را به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92 ارجاع داده است و چون در ماده 19 افزایش نداشته‌ایم پس شامل جرائم مواد مخدر که در ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده نمی‌شود.


واژگان کلیدی
احتساب جزای نقدی قانون بودجه جرائم درجه 1و2و3
مستندات
رویه‌ای
*