صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۴۹۷

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر جهرم
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۴

موضوع

میزان هزینه دادرسی شرکت بیمه به عنوان معترض و واردثالث در پرونده های تصادف در مرحله تجدیدنظرخواهی

پرسش

در پرونده‌ای خواهان (شرکت بیمه) به عنوان اعتراض ثالث به طرفیت خواندگان (شاکی و متهم پرونده تصادف که منجر به صدور رأی شده) دعویی را مطرح نموده است؛ با بررسی موضوع و به استناد ماده 1257 حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است، شرکت بیمه نسبت به حکم مذکور تجدیدنظرخواهی می‌نماید؛ آیا هزینه تجدیدنظرخواهی باید بر اساس مبلغ دیه محاسبه شود و یا اینکه مانند سایر پرونده‌های کیفری به مبلغ سیصد هزار ریال؟


نظر هیئت عالی

مطالبه خسارت (بازیافت خسارت) از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی از راننده مقصر و یا.... طبق ماده 50 قانون بیمه اجباری ... اعم از این که در قالب دادخواست نخستین باشد یا با طرح دعوی اعتراض ثالث، تابع مقررات و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و مقرره خاصی مبنی بر معافیت شرکت های بیمه یا صندوق مذکور از پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد


نظر اکثریت

با توجه به اینکه در ماده 50 بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعلام شده، صندوق یا شرکت بیمه می‌توانند با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی وارد شده اعتراض ثالث نمایند؛ لذا به نظر می‌رسد که شرکت بیمه یا صندوق بایستی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بر اساس مبلغ ریالی دیه اقدام نمایند.


نظر اقلیت

با توجه به اینکه دیه در آراء کیفری مجازات محسوب می‌گردد؛ هرچند جنبه جبران خسارت دارد، ولی به نظر می‌رسد که ذکر عبارت اعتراض مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی ناظر به نحوه رسیدگی و تعیین جلسه می‌باشد و در پرداخت هزینه دادرسی نبایستی مبلغ ریالی دیه که عنوان مجازات دارد لحاظ گردد؛ البته هزینه دادرسی مطابق با هزینه اعتراض به آراء کیفری محاسبه می‌گردد.


واژگان کلیدی
شرکت بیمه ورود ثالث هزینه دادرسی اعتراض ثالث مرحله تجدیدنظرخواهی