صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۷۳۶

برگزار شده توسط
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۳/۰۵

موضوع

بررسی سمت هیأت امنای مساجد جهت طرح دعوی

پرسش

آیا هیأت امنای مساجد منفرداً یا مجتمعاً دارای سمت جهت طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی راجع به امور مسجد می‌باشند؟


نظر هیئت عالی

درصورتی‌ که مسجد دارای اساسنامه باشد، مطابق آن عمل می‌شود؛ در غیر این صورت؛ مسجد، موقوفه محسوب و دارای شخصیت حقوقی است و مطابق بند و ماده 7 آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات مصوب 1365/2/10 هیأت وزیران، اگر امین یا هیأت امناء مسجد از سوی اداره حج و اوقاف و امور خیریه تعیین شده باشد، اختیار طرح دعوی و دفاع از حقوق اماکن مذهبی چون مسجد و تعقیب دعاوی طرح شده له و علیه آنها و نیز اختیار انتخاب وکیل برای انجام امور مربوط به مسجد را دارند؛ اگر امین یک نفر باشد، به صورت انفرادی و اگر هیأت امناء باشد، به استناد ماده 4 آیین‎نامه مذکور مسئولیت مشترک دارند و مطابق مقررات مذکور تصمیمات هیأت امناء با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود؛ اما اجرای مصوبات هیأت امناء با رئیس هیأت امناء می‌باشد که می‌تواند اقدام به طرح دعوی یا دفاع یا انتخاب وکیل براساس مصوبات هیأت امناء نماید و براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان وظایف و اختیارات هیأت امنای مساجد (ماده 14) مصوب سال 94، در صورت داشتن امام جماعت ثابت برای مسجد، مدیر امور مسجد و رئیس هیأت امنای مسجد می‌باشد. (ماده 13) و در بند خ ماده 14 مقررات مذکور، حدود اختیارات هیأت امناء قید شده است.


نظر اکثریت

چنانچه مسجد دارای اساسنامه است، مطابق اساسنامه عمل می‌شود و در غیر اینصورت با توجه به اینکه مسجد، موقوفه محسوب می‌شود و وقف دارای شخصیت حقوقی است و اینکه لفظ هیأت، ظهور در اجتماع دارد و با استفاده از ملاک ماده 669 قانون مدنی و همچنین بند خ ماده 14 آئین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف رئیس یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات مصوب 65/2/10 و نیز ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج طرح دعوی و یا دفاع از آن لزوماً باید مجتمعاً توسط هیأت امنای مسجد انجام گیرد مگر اینکه اذن به شخص واحد داده شود.


نظر اقلیت

چنانچه در اساسنامه پیش‌بینی خاصی نشده باشد ضرورتی به طرح دعوی به صورت مجتمعاً نیست و انفرادی نیز امکان طرح دعوی وجود دارد خصوصاً اینکه مصلحت مسجد نیز بعضاً اقتضای اقدام یکی از اعضای هیأت امناء را دارد.


واژگان کلیدی
هیات امنای مسجد اساسنامه طرح دعوی
مستندات
رویه‌ای
*