صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۳۷۳

برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۴

موضوع

میزان اعتبار قضایی نظرات کارشناسان پلیس فتا در پرونده های کیفری

پرسش

اعتبار قضایی نظرات کارشناسان پلیس فتا در پرونده های کیفری تا چه میزان است؟


نظر اکثریت

اقدام پلیس فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای نیروی انتظامی است و گزارش مرجع انتظامی بر اساس عملیات علمی و فنی در کشف جرم محسوب می گردد؛ لذا متهمان می توانند در صورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان اصل برائت خواهد بود.


نظر اقلیت

گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی مستند به کارشناسی برخی از پرسنل آموزش دیده است که می تواند به عنوان یک نظریه کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال متهم حق اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.


نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همانگونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطان دادگستری می باشد.


واژگان کلیدی
پلیس فتا گزارش مرجع انتظامی نظریه کارشناسی ضابطین دادگستری