صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۷۳۳

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر لار
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۲۲

موضوع

توقیف پلاک خودرو بدون دستور قضایی

پرسش

در پرونده‌ای خودرو متعلق به شاکی تحت تصرف متهم بدون دستور قضایی توقیف گردیده و متهم جهت اعتراض به این موضوع به دادگاه مراجعه نموده است. اولاً؛ آیا امکان توقیف پلاک خودرو بدون دستور مقام قضایی وجود دارد؟ ثانیاً؛ ضمانت اجرای این توقیف چیست؟ آیا می‌توان با دستور قضایی آن را رفع نمود؟


نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان لار تا عبارت "بدون تشکیل پرونده" در سطر ماقبل آخر مورد تائید است و عبارت ذیل در ادامه آورده شود: "در صورت تشکیل پرونده به مقام قضایی ذی‌ربط مطابق مقررات عام مربوطه نظیر مقررات ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری دستور مقتضی را صادر خواهد کرد."


نظر اتفاقی

توقیف پلاک خودرو حسب نظریه مشورتی مورخ 98/5/23 به شماره 7/98/317 با توجه به اینکه مربوط به خدمات پلاک است بدون دستور قضایی با تقاضای شخصی که شناسنامه خودرو یا سند مالکیت رسمی خودرو به نام وی می باشد امکان‌پذیر است؛ اما در خصوص اعتراض به این توقیف و ضمانت اجرای آن دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع ورود و چنانچه جرمی ارتکاب یافته یا تخلفی صورت گرفته باشد به نهادهای مربوطه گزارش و دستورات لازم را صادر نماید؛ در خصوص دستور رفع توقیف از خودرو بدون تشکیل پرونده در دادسرا محل شک است هرچند مانع قانونی ندارد.


واژگان کلیدی
توقیف پلاک خدمات پلاک مدعی العموم رفع توقیف