صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۴۹۸

برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۴/۱۳

موضوع

جرم انگاری اقدام به ساخت و ساز پس از صدور حکم به رفع تصرف عدوانی

پرسش

چنانچه در دعوی تصرف عدوانی متعاقب صدور حکم به رفع تصرف و اجرای آن، مجددا متهم اقدام به تصرف و ساخت و ساز نماید و حسب شکایت مجدد دستور موقت مبنی بر توقف عملیات صادر شود و با حضور مامورین در محل عملیات اجرایی و ساخت و ساز متوقف، لکن با ترک صحنه توسط مامورین ساخت و ساز ادامه یابد آیا این موضوع از مصادیق ماده 607 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؟ راهکار قانونی چیست؟


نظر هیئت عالی

در صورتی که به موجب حکم قطعی رفع تصرف انجام گردیده موضوع از مصادیق ماده 693 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد.


نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه در زمان حضور مامورین در صحنه حمله یا مقاومتی نسبت به ایشان صورت نگرفته است لذا اقدام بعدی متهم در ادامه ساخت و ساز نمی تواند از مصادیق این ماده باشد. به نحوی که صراحت ماده دلالت بر این دارد که حمله یا مقاومت در حین انجام وظیفه نسبت به ایشان می بایست صورت پذیرد و لذا با احراز سایر شرایط در این موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حاکم خواهد بود.


واژگان کلیدی
-تصرف عدوانی اجرای حکم شروع عملیات تمرد ساخت و ساز