صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۰۹۷

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۶/۰۸/۰۲

موضوع

نحوه تعیین مجازات حبس با در نظر گرفتن تبصره ماده 718 قانون تعزیرات

پرسش

با توجه به تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و نحوه اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 قانون مذکور، ایراد صدمات بدنی یا قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، در چه مواردی منجر به مجازات حبس می گردد؟


نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرایم مذکور در مواد 714 و 718 از شمول بند یک ماده ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خارج شده است، بنابراین قتل غیرعمدی موضوع تخلفات رانندگی و نیز ایراد صدمات بدنی غیرعمدی موضوع تخلفات رانندگی و نیز ایراد صدمات بدنی غیرعمدی موضوع تخلفات رانندگی که در شرایط ماده 718 قانون فوق الذکر واقع شود از شمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خارج است. دادگاه حسب مورد با توجه به مجازات قانونی مربوطه حکم مقتضی را صادر می کند و خروج از قانون اخیرالذکر لزوماً به معنای صدور حکم به مجازات حبس نمی باشد. (ضمناً نظریه مشورتی 2101/92/7 مورخ 5/11/92 موید این استنتاج است.)


نظر اکثریت

حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه تحت شماره 2101/96/7 – 5/11/1392 اگر مجازات جرمی مشمول مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 باشد؛ از شمول بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خارج می گردد و متهم باید به حبس محکوم گردد و دادگاه می تواند در مقام تخفیف، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند؛ مگر آنکه موضوع مشمول ماده 719 قانون فوق باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند کیفیات مخففه را اعمال نماید.


نظر اقلیت

در تفسیر تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) عده ای بر این عقیده اند که صرفأ در حالی که شرایط ماده 714 و 718 قانون مذکور باهم جمع باشد متهم، محکوم به حبس می گردد و ماده 714 قانون مذکور به تنهایی مستوجب حبس نیست و عده ای دیگر معتقدند نیازی به جمع شدن شرایط این دو ماده نیست و صرف تصادف منجر به فوت یا به صرف وجود شرایط ماده 718 یاد شده می توان متهم را به حبس محکوم کرد.


واژگان کلیدی
مجازات حبس تصادف جرحی تصادف منجر به فوت