صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۷-۵۴۱۸

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۸۱/۰۵/۰۵

موضوع

مجوز پذیرش دادخواست در غیر فرم چاپی دادگستری

پرسش

چنانچه دادخواست در فرم چاپی که دادگستری تهیه کرده تنظیم نشده باشد، آیا پذیرش آن دارای مجوز است؟


نظر هیئت عالی

مطابق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادخواست باید به زبان فارسی روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود، لکن برای نوشتن دادخواست روی برگ‌های چاپی در قـانون ضـمانت اجرایـی ماننـد آنچه که در مواد 54 و 55 قانون مزبور عنوان گردیده پیش‌بینی نشده است. از این رو و بـا توجه به اینکه منع قانونی وجود ندارد تنظـیم دادخواسـت روی بـرگ‌هـای غیـر چـاپی در صورتی که حاوی کلیه مشخصات برگ دادخواست باشد بلااشکال به نظر می‌رسـد، خاصـه اینکه در کلیه نقاط ممکن است فرم چاپی دادخواست در دسترس نباشد.


نظر اکثریت

با توجه به ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست باید در فرم چاپی مخصوص باشد؛ یعنی فرمی که از طرف دادگستری تهیه شده است. البته اگر خواهـان خـود برگ دادخواست را مطابق فرمی که دادگستری تهیه کرده آماده نماید و به دادگاه ارائـه کنـد از لحـاظ قانونی منعی ندارد؛ زیرا آنچه که از سیاق ماده 51 استنباط می شود این است که برگ دادخواست مطابق فرمی باشد که دادگستری تهیه نموده یعنی شکل دادخواست را دادگاه تعیین می کند ولی چاپ و تهیـه آن لازم نیست که از طریق دادگستری انجام گیرد. چنانچه خواهان خـود نسـبت بـه تهیـه آن مطـابق نمونه ای که دادگاه ارائه کرده اقدام کند می‌تواند عرض حال خود را در آن مکتوب و بـه دادگـاه تقـدیم کند. چنانچه عرض‌حال خواهان در فرم چاپی مخصوص نباشد، دادگاه باید بـه اسـتناد مـاده 65 قـانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به علت ناقص بودن دادخواست پرونده را به دفتر اعاده کند تا پس از اخطار رفع نقص خواهان نسبت به تکمیل پرونده و تقدیم عرض‌حال در فـرم چاپی مخصوص اقدام کند، والا دادخواست وی باید رد شود.


نظر اقلیت

چنانچه دادخواست در فرم چاپی مخصوص تنظیم نشود از همان ابتدا نباید پدیرفته شود چون موارد توقیف دادخواست در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا شده و دادخواستی کـه در فـرم چـاپی مخصـوص نباشـد مـورد پـذیرش نیسـت. بنابراین، نمی توان دادخواست را قبول کرد و بعد اخطـار رفـع نقـص داد از همـان ابتـدا بایـد دادخواست را تحویل نگرفت.


واژگان کلیدی
پذیرش دادخواست ضمانت اجرا فرم چاپی دادخواست
مستندات
رویه‌ای
*