صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۷۴۱

برگزار شده توسط
استان تهران/ شهر تهران
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

موضوع

تصاحب چک تضمینی علی رغم اجرای مفاد تعهد

پرسش

فردی بابت حسن انجام کار یا تضمین تحویل اجناس یک فقره چک تحویل دیگری می دهدکه پس از انجام کار یا تحویل کالا به ایشان مسترد گردد، حال چنانچه دارنده چک قبل از اتمام کار یا پس از انجام کار و تحویل کالا حسب مورد اقدام به برگشت چک نماید. آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن عنوان مجرمانه چیست؟


نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت در حدی که موضوع می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد مورد تأیید هیأت عالی نشست قضایی در امور کیفری است.


نظر اکثریت

با توجه به اینکه چک تضمینی پس از اجرای تعهدات در ید دارنده امانت تلقی می شود لذا در صورت اقدام مالکانه بر روی چک تضمینی موضوع خیانت در امانت محسوب می شود.


نظر اقلیت

با توجه به اینکه اسناد تجاری صرفاً وسیله پرداخت هستند و مال محسوب نمی شوند و عقود ضمانی امانت ایجاد نمی کنند و امانت قانونی و شرعی مورد حمایت کیفری قانون گذار نیست و چه بسا از عنصر امانت در عرف این است که هر موقع مورد امانت از امین مطالبه شود قابل استرداد باشد در حالی که در این مورد چک تضمینی قبل از اجرای مرّ تعهد قابل مطالبه و استرداد نیست و مراجع کیفری صلاحیت بررسی حسن انجام کار یا اجرای تعهد را ندارد و موضوع بایستی از سوی مراجع حقوقی پیگیری شود لذا وقوع جرمی قابل تصور نیست


واژگان کلیدی
چک تضمینی خیانت درامانت جرم نبودن عمل ارتکابی