صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۰-۸۵۶۹

برگزار شده توسط
استان مرکزی/ شهر اراک
تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۰۸

موضوع

بررسی موضع دادسرا در طرح مجدد پرونده ای با صدور حکم برائت

پرسش

پرونده‌ای در شعبه‌ای با موضوع وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مطرح شده و بنا بر آن پس از تحقیقات کیفرخواست به دادگاه انقلاب صادر می‌گردد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به لحاظ عدم احراز مستهجن بودن تصاویر حکم بر برائت صادر می‌کند با توجه به مراتب مذکور و با توجه به احراز اصل تهدید آیا شاکی می‌تواند مجدداً در خصوص موضوع تهدید شکایت مطرح کند؟ در صورتی که دادگاه انقلاب عنوان وفق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان دیگر تطبیق دهد موضع دادسرا در خصوص طرح مجدد چیست؟


نظر هیئت عالی

در زمان انتقال منافع به موجب عقد اجاره به شخص حقیقی خصوصی عنصر قانونی تصرف عدوانی ملک شخص خصوصی حاکم بر موضوع می‌باشد؛ نتیجتاً دادگاه صلاحیت رسیدگی مستقیم خواهد داشت.


نظر اکثریت

دادسرا نمی‌تواند به موضوع رسیدگی ماهوی نماید و به واسطه اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید چرا که مجموعه دادسرا به عنوان ید واحد به حساب آمده و در راس آن دادستان می‌باشد، هنگاهی که پرونده ای در یکی از شعب درحال رسیدگی است شاکی از رفتار و موضوع انجام گرفته توسط متهم طرح شکایت می‌نماید و تشخیص عنوان صحیح اتهامی با قاضی رسیدگی کننده می‌باشد و در واقع دادسرا نسبت به رفتار صورت گرفته از سوی متهم اتخاذ تصمیم می‌نماید که در فرض سوال با تشخیص و تطبیق موضوع شکایت با بزه وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن تهیه شده از دیگری پرونده از سوی دادستان با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است و حال دادگاه محترم می‌تواند از ظرفیت های ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده نموده و چنانچه موضوع را تهدید ساده تشخیص داد پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید لذا در فرض سوال که دادگاه این عمل را انجام نداده و تنها نسبت به موضوع کیفرخواست اتخاذ تصمیم کرده است رسیدگی مجدد آن موضوع در دادسرا (با عنایت به اینکه دادسرا یک بار نسبت به رفتار اتخاذ تصمیم نموده است.) امکان نداشته و شاکی تنها می‌تواند از حیث اعاده دادرسی حقوق خود را مطالبه نماید.


نظر اقلیت

از طرفی در اعتبار امر مختومه سه رکن 1.وحدت موضوع 2.وحدت سبب 3.وحدت اصحاب؛ می‌بایست احراز شده تا بتوان به آن استناد کرد که در فرض سوال به واسطه اینکه سبب دو پرونده (پرونده ای که با عنوان تهدید ساده مجددا مطرح شده است و پرونده سابق) متفاوت می‌باشد موضوع از بحث اعتبار امر مختومه خارج است و در این حالت ما نباید شاکی را از حق خود محروم کنیم و از طرفی دیگر چون هر دو تهدید موضوع سوال دارای مجازات قانونی متفاوت هستند لذا آثار آن در دادرسی این است که به صورت جداگانه می‌بایست به آنها رسیدگی شود.


واژگان کلیدی
رسیدگی مجدد تشخیص عنوان مجرمانه وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن تهدید اعتبار امر مختومه