صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۶۴۳۴

برگزار شده توسط
استان سمنان/ شهر شاهرود
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۸/۰۱

موضوع

نحوه مطالبه هزینه و خسارت دادرسی توسط تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده

پرسش

چنانچه خواهان در مرحله تجدیدنظر متحمل هزینه و خسارات دادرسی شود، آیا قاضی بدوی در مرحله اجرای حکم می بایست این هزینه ها را لحاظ نماید یا خیر؟ اگر خوانده در این مرحله متحمل خسارات دادرسی شود چه صورتی دارد؟


نظر هیئت عالی

چنانچه تجدیدنظرخواه، خواهان دعوی بدوی باشد و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی را خواسته باشد در صورت صدور حکم به نفع وی، در مورد خسارات و هزینه های دادرسی نیز اصدار حکم به عمل خواهد آمد و اگر تجدیدنظرخواه، خوانده بدوی باشد، صرفاً خساراتی که عمداً از طرف خواهان دعوی بدوی با علم به غیرمحق بودن در دادرسی و دعوی به او وارد شده را مطالبه می نماید.


نظر اکثریت

در مورد قسمت اول سوال می بایست در دادخواست تجدید نظر خواهی مطالبه خسارات دادرسی خواسته شود، چنانچه این خسارات را خواسته لیکن در رای تجدید نظر خواهی نیامده باشد قاضی بدوی پرونده را جهت اصلاح رای به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید. به عبارتی خواسته خواهان می بایست در دادنامه تجدید نظر نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد و چنانچه در دادخواست تجدید نظر خواهی این خواسته را تصریح نکرده باشد می بایست طی یک دادخواست مستقل مطالبه نماید تا مورد بررسی و صدور حکم قرار بگیرد. در مورد قسمت دوم سوال: چون در متن ماده 515 به کلمه خواهان تصریح شده است صرفاً خواهان می تواند ضمن دادخواست خود هزینه دادرسی را مطالبه نماید و خوانده نمی تواند در دادخواست تجدیدنظر خواهی مطالبه خسارات دادرسی بخواهد و می بایست دادخواست مستقل مبنی بر مطالبه خسارت بخواهد.


نظر اقلیت

وقتی خوانده درخواست تجدیدنظر خواهی می نماید در واقع خواهان است، خواهان تجدید نظر خواهی، بنابراین خوانده نیز می تواند ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی مطالبه خسارات دادرسی خود را نیز بخواهد.


واژگان کلیدی
خواهان خوانده خسارات دادرسی تجدیدنظر خواه تجدیدنظر خوانده
مستندات