صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۱/۰۶/۰۱

موضوع

مقدم بودن حق مصالح نسبت به حق طلبکار به جهت تقدم زمانی ایجاد حق

پرسش

پدری ملک خویش را به پسرش صلح کرده و حق انتفاع از آن را به صورت عمری برای خود حفظ کرده و حق فسخ نیز برای خود پیش¬بینی و شرط کرده است. طلبکار پسر، همان ملک را در قبال طلب خود توقیف کرده است. بعد از توقیف یادشده، پدر با استفاده از خیار فسخ، عقد صلح را فسخ کرده است. در این شرایط با توجه به ماده 455 قانون مدنی، حق طلبکار مقـدم است یا حق پدر؟


نظر هیئت عالی

ماده 455 قانون مدنی ناظر به موردی است که مشتری، رأساً مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد. ماده مرقوم خارج از شمول مورد سؤال است و توقیف و بازداشت ملک موصوف از ناحیه طلبکار، مغایر با حقوق مقدم مصالح بوده و مؤخر بر آن است؛ زیرا پدر علاوه بر حق انتفاع عمری در ملک، حق استرداد آن را داشته است و چون توقیف بعدی نمی‌تواند به حقوق مقدم خدشه¬ای وارد سازد؛ لذا نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می¬شود. ضمن این‌که نظر اقلیت، مغایر ماده 33 قانون ثبت نیز به نظر می‌رسد.


نظر اکثریت

آنچه که در ماده 455 قانون مدنی مقرر شده معامله نسبت به مالی است که متعلق حق ثالث قرار گرفته است. با توجه به این‌که توقیف ملک، یک اقدام احتیاطی بوده که معامله محسوب نمی¬شود و خارج از حدود اختیار متعاملین است و نظر به این‌که حق مصالح با حق طلبکار تعارض پیدا می¬کند و به جهت تقدم زمانی ایجاد حق مصالح، حق نامبرده مقدم است و با عنایت به این‌که طلبکار و توقیف¬کننده در صورت انتقال ملک و حتی بدون انتقال آن به عنوان طلبکار مدیون، قائم¬مقام متصالح بوده و حقی بیش از اصیل خود (متصالح یا پسر) نخواهد داشت و هم چنان¬که متصالح نمی¬تواند حق فسخ مصالح را از بین ببرد، قائم¬مقام او نیز حقی بیش از اصیل خود ندارد. بنابراین، حق پدر مقدم بوده و با فسخ مصالحه و اعاده مالکیت ملک به مصالح، توقیف، کان¬لم یکن تلقی می¬شود.


نظر اقلیت

نظر به این‌که با انعقاد مصالحه، مالکیت مورد معامله به متصالح منتقل شده است و با توجه به این‌که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع و تصرف و از جمله انتقال به غیر را داراست و با عنایت به این‌که حق انتقال ملک به غیر از متصالح سلب نشده است و همچنین با توجه به این‌که با توقیف ملک متصالح از جانب طلبکار او، ملک، متعلق حق طلبکار واقع شده است؛ لذا موضوع، مشمول ماده 455 قانون مدنی بوده و با توقیف ملک از جانب طلبکارِ متصالح و حدوث حق طلبکار بر آن، حق نامبرده مقدم بوده و فسخ بعدیِ صلح از جانب مصالح نیز، خللی بر حق ایجاد شده وارد نمی¬کند. النهایه در صورت فسخ از جانب مصالح، همانند موردی رفتار می¬شود که مورد معامله تلف شده و با تلف حکمی موضوع صلح، متصالح مکلف به استرداد مثل یا قیمت آن خواهد بود.


واژگان کلیدی
عقد صلح حق انتفاع دین توقیف
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*