صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۴۹۳

برگزار شده توسط
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۱/۲۲

موضوع

بررسی امکان اجرای حکم و رد مال در فرض مشخص نبودن حدود اربعه ملک

پرسش

در پرونده ای حکم بر محکومیت متهمین به فروش مال غیر و رد مال صادر شده است. موضوع مال مورد شکایت مشاعی بوده است جهت رد مال حدود اربعه ملک در رای صادره مشخص نگردیده است بین متهمین و شاکی اختلاف نظر وجود داشته و در املاک مورد ادعای شاکی افراد مختلف حدوداً 14 نفر سند مفروزی اخذ و احداث بنا نموده اند موضوع به کارشناسان (هیأت 5 نفره) که در مرحله اولیه اظهار نظر نموده اند در جهت مشخص نمودن حدود اربعه ملک مذکور ارجاع شده است لکن کارشناسان مذکور اعلام نموده اند امکان مشخص نمودن حدود اربعه ملک شاکی وجود ندارد؛ در پاسخ اعلام نمایید تکلیف اجرای حکم در مورد رد مال چگونه خواهد بود؟


نظر هیئت عالی

حکم اصداری در خصوص رد مال مبهم و کلی است و قابلیت اجرایی ندارد، مگر اینکه از سوی دادگاه صادر کننده رای قطعی مشخصات و حدود اربعه ملک مشخص شود.


نظر اکثریت

حکم اصداری در مورد رد مال قابلیت اجرا را داشته و اخذ سند مالیکت توسط اشخاص ثالث مانع اجرا حکم قطعی نمی گردد. و دارندگان سند قطعی در صورت اعتراض می بایست نسبت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رد مال به دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادخواست تقدیم نمایند.


نظر اقلیت

با توجه به اخذ سند رسمی توسط اشخاص ثالث حکم قابلیت اجرا را نداشته و می بایست محکوم له با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به ابطال سند رسمی اشخاص ثالث اقدام و پس از قطعیت حکم نسبت به اجرای حکم اولیه اقدام گردد.


نظر ابرازی

رد مال در فرض سوال قابلیت اجرا را با توجه به سند اخذ شده توسط اشخاص ثالث را نداشته و رد مال در حکم تلف تلقی است و می بایست با اخذ نظر کارشناس نسبت به اخذ قیمت زمین موضوع حکم به نرخ روز از محکومین پرونده توسط اجرای احکام اقدام گردد.


واژگان کلیدی
حکم قطعی سند رسمی رد مال حدود اربعه