صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۸/۲۱

موضوع

بحث پیرامون موضوع « هزینه ها » در ماده 562 و 563 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

در خصوص مواد 562 و 563 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: ماده ۵۶۲- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند. ماده ۵۶۳- شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی ‌علیه طبق مقررات مطالبه کند دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم ، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند. الف- «هزینه ها » در ماده 562 شامل چه هزینه هایی است؟ ب- پرداخت هزینه های مذکور آیا نیازمند مطالبه از سوی شاکی یا متهم است یا خیر؟ پ- مطالبه هزینه های مربوطه نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (ارائه دادخواست به دادگاه کیفری) است یا خیر؟ ت-در صورت صدور رای در دادگاه کیفری آیا مطالبه در اجرای احکام کیفری نیازمند رعایت تشریفات قانون اجرای احکام مدنی (صدور اجرائیه) است یا خیر؟ ث- در صورت صدور رای و مطالبه در اجرای احکام کیفری، نحوه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص چگونه است؟


نظر هیئت عالی

پرداخت هزینه های متحمله شاکی در هر مرحله دادرسی متوقف بر مطالبه آن وفق تشریفات آئین دادرسی مدنی است که با فرض مذکور به دلالت ماده 563 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.


نظر اتفاقی

شامل تمام هزینه هایی است که شاکی در جهت رسیدگی به دعوای خود پرداخت می کند و نیازمند تقاضای شاکی می باشد ولیکن متهم چون هزینه ای پرداخت نکرده و اگر هم پرداخت کرده با تمایل خودش بوده است لذا نیازمند مطالبه متهم نمی باشد و اگر شاکی درخواست کرده و در دادگاه این درخواست را داده باشد در اجرای احکام با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادخواست باید در دادگاه داده باشد و در صورت صدور اجراییه می تواند روی آن اقدام کند و در صورتی که تقاضای اعمال ماده 3 هم کند مطابق قانون اعمال ماده 3 صورت می گیرد.لیکن اگر در دادگاه دادخواست نداده باشد فقط قاضی دادگاه هزینه های متحمل شده به شاکی را در حکم خود اعلام می کند و در واقع جنبه اعلامی دارد و اگر بخواهد روی آن اقدام کند باید دادخواست حقوقی مطرح نماید و در حالت اخیر وظیفه ای برعهده قاضی اجرای احکام نمی باشد.


واژگان کلیدی
صدور حکم هزینه ها مطالبه