صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۱۷۶

برگزار شده توسط
استان سمنان/ شهر گرمسار
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۱/۲۵

موضوع

فراهم نمودن موجبات معافیت از خدمت وظیفه عمومی

پرسش

آیا در مفاد ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 که مقرر می دارد : «کسانی که با روش‌هایی هم چون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم‌ داشتن حقیقت، فریب دادن مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند؛ به ازاء هر مورد ‌معافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محکوم به تعزیر می‌شوند.» مراد قانون گذار از عبارت: موجبات معافیت خود دیگران را فراهم آورد، صدور کارت معافیت از خدمت است یا با وصف عدم صدور کارت مذکور نیز جرم تام محقق می شود.


نظر هیئت عالی

با عنایت به اینکه جرم موضوع ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ مقید به "معافیت از خدمت وظیفه عمومی" است که صدور کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه نشانگر آن است، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرمسار موجه و مورد تأیید است.


نظر اکثریت

عبارت مذکور ناظر بر صدور کارت معافیت از خدمت است و مجازات سنگین آن نیز موید همین مطلب است. لذا در صورت عدم صدور کارت معافیت از خدمت، بزه محقق شده در حد شروع به جرم خواهد بود.


نظر اقلیت

مفاد ماده مطلق است و در صورت عدم صدور کارت معافیت از خدمت نیز با تحقق ارکان مادی و معنوی بزه موصوف جرم تام ماده 60 قانون فوق الذکر نیز محقق می شود.


واژگان کلیدی
جرم تام شروع به جرم فرآهم آوردن موجبات معافیت از خدمت وظیفه عمومی خدمت وظیفه عمومی نظام وظیفه